Regulamin sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.fotopuzzle.trefl.com, prowadzony jest przez firmę Lastadia Adam Lewandowski, nr NIP 584-095-27-22, nr REGON 190272277, z siedzibą w  83-000 Pruszcz Gdański, ul. Skarpowa 7.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

a. Sprzedawca – Lastadia Adam Lewandowski, prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.fotopuzzle.trefl.com;

b. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.), jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007.155.1095 z późn. zm.).

c. Towar – produkt oferowany przez Lastadia Adam Lewandowski do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com.

d. Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu.

e. Dowód zakup – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, wystawiana na życzenie Kupującego, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym www.fotopuzzle.trefl.com

Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com

Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.fotopuzzle.trefl.com, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Zamówienia w sklepie internetowym www.fotopuzzle.trefl.com są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 2.

Warunki realizacji zamówienia

 

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.fotopuzzle.trefl.com oraz bezpośrednio przez kontakt mailowy pod adresem: biuro@fotopuzzle.trefl.com.

Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.fotopuzzle.trefl.com są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.fotopuzzle.trefl.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN). Na życzenie Kupującego, na sprzedany towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (fakturę VAT).

Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Zamieszczając wszelkie dane na formularzu przez kupującego, oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o ich udostępnieniu nieograniczonemu kręgowi osób.Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych obaw bądź wątpliwości co do jego treści oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. W takim przypadku, o ile zapłata już nastąpiła, kupującemu zostaną zwrócone wpłacone środki tytułem zapłaty ceny. W przypadku złożenia wyjaśnień okres dostawy zostanie wydłużony o okres złożenia wyjaśnień. Odstąpienie od umowy może mieć miejsce, m. in. w przypadku podejrzenia o łamanie praw autorskich lub przesłanie treści uznawanych za obraźliwe. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że posiada lub nabył prawa do komercyjnego użycia zdjęcia/utworu.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Czas realizacji zamówienia wynosci: do 2 tygodni dla formatu 1000 elementów i do 3 tygodni dla pozostałych. Zamówienia przyjmujemy do środy. Czas realizacji zamówienia liczony jest od wtorku następującego po przyjęciu zamówienia przez sklep oraz zaksięgowania płatności.

 

§ 3.

Warunki dostawy zamówionego towaru

 

Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Poczty Polskiej lub firm kurierskich w terminach przez nie określonych, dostępnych na stronach internetowych firm, o których mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

Koszt dostarczenia towaru obciąża co do zasady Kupującego.

W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

W przypadku dostarczenia przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej, kupujący w okresie nie przekraczającym dwóch miesięcy od daty odbioru przesyłki winien powiadomić o tym fakcie sprzedającego, opisując uszkodzenie przesyłki i przedstawić dowód zakupu towaru oraz przedstawić żądania w zakresie załatwienia reklamacji, a następnie odesłać na koszt Sprzedającego towar niekompletny lub uszkodzony na adres: Lastadia Adam Lewandowski, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Skarpowa 7.

 

§ 4.

Formy płatności

 

Sklep internetowy www.fotopuzzle.trefl.com akceptuje następujące formy płatności:

przelew – Kupujący płaci za zamówiony towar przelewem na konto sprzedającego – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

gotówką - jeśli Kupujący odbiera towar bezpośrednio od Sprzedającego.

Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem.

 

§ 5.

Warunki gwarancji

 

Wszelkie towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com, posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji na towary oferowane przez Sprzedającego to 24 miesięce od daty zakupu (równiej dacie dostawy towaru), chyba że dołączony do towaru dokument gwarancyjny określa dłuższy okres gwarancji.

Gwarancja, ze względu na specyfikę towaru, nie obejmuje naturalnego zużycia produktu w wyniku jego eksploatacji. Zasadniczo, produkty z tektury, czyli fotopuzzle, nie posiadają gwarancji, natomiast firma Lastadia zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego i pozbawionego wad produktu. W przypadku reklamacji, po jej rozpatrzeniu towary zawsze są wymieniane na nowe.

Kupujący dokonujący reklamacji towaru, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedającego lub na adres producenta towaru na koszt Sprzedającego.

W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedawca gwarantuje postępowanie zgodne z gwarancją, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia niezwłocznie, ale w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od daty stwierdzenia uszkodzenia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedającego lub producenta danego produktu. W przypadku reklamacji Kupujący nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych produktów z umową , zawiadomi sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji i odesłanie produktu wolnego od wad do Kupującego na koszt własny.

W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 6.

Sprzedaż konsumencka

 

(wskazane w treści § 6 i 7 zasady stosuje się wyłącznie do dokonywanej w zakresie działania sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). W żadnym przypadku poniższe zasady nie znajdą zastosowania do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.)

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, będącego konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, dowodem zakupu oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego należy odesłać na adres Sprzedającego wskazany na wstępie do niniejszego Regulaminu, na koszt Sprzedającego.

Określając sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego określonych w treści reklamacji, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania pisemnej reklamacji, w formie e-maila lub na piśmie. Reklamacja winna zawierać: datę zakupu, wartość zakupu, dane Kupującego, przyczynę reklamacji, propozycję Klienta.

Sprzedający dokona sprawdzenia zwróconego towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego dostarczenia. Sprzedający wystawi potwierdzenie odebrania towaru lub fakturę korygującą, którą prześle na adres kupującego wskazany w formularzu.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

 

§ 7.

Odstąpienie od umowy

 

W terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu konieczne jest przesłanie przed jego upływem na adres Sprzedającego pisemnego oświadczenia wraz ze zwracanym towarem.

Warunkiem realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, jest przesłanie na adres Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia oświadczenia za pomocą korespondencji elektronicznej nie później niż 10 dnia (kalendarzowego) od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku nadania w Urzędzie Pocztowym decydującym będzie data stempla pocztowego (nie później niż 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki.

Przy realizacji uprawnień opisanych w ust. 1 i 2 Kupujący winien odesłać zwrócony towar. W takim wypadku Koszt przesyłki ponosi sprzedający.

Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 kupujący winien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać zwrócona kwota uiszczona przy zakupie zwracanego towaru tytułem zwrotu należności.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie fotopuzzle.trefl.com bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Zgodnie z art. 10 pkt 3 Ustawy, prawo do rezygnacji z kupionego towaru nie przysługuje w przypadku nabycia towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.fotopuzzle.trefl.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com wyłącznie z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszej niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej www.fotopuzzle.trefl.com. Zamówienia złożone przez kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Zespół sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego, o czym Sprzedawca pisemnie poinformuje Kupującego.

Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do bazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz sklep internetowy www.fotopuzzle.trefl.com, danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.fotopuzzle.trefl.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 9 Dane osobowe

 

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę zarządzającą sklepem danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie internetowym www.fotopuzzle.trefl.com oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.fotopuzzle.trefl.com, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym.

Dane osobowe przetwarzane są przez sprzedającego tj. Lastadia Adam Lewandowski.

Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie internetowym www.fotopuzzle.trefl.com a w przypadku wyrażenia przez kupującego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

Kupujący ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zalogowanie.